top of page
Драматический танец

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

Anchor 1

Audzēkņu iedalījums grupās:

Pirmsskola

Sākumskolas pamatkurss

Sākumskolas premiumkurss

Vidējais pamatkurss

Vidējais premiumkurss

Vecākais premiumkurss

 

 Sezonas darba grafiks:

1. Strādājam no septembra līdz jūnija sākumam ierastajā grafikā.

2. Brīvlaikos bieži ir dejošana, bet reizēm citos laikos un pie citiem skolotājiem. Mācību darba forma – dienas un/vai nakts seminārs, iespējami arī ārzemju braucieni.

3. Jūnijā piedalāmies dažādos pasākumos (koncertējam).

4. Jūlijā un augustā dažādi treniņi, viesskolotāju nodarbības, “nometne”, tikšanās ar jaunajām grupām, kā arī atpūta.

 

Nodarbības:

1. Audzēkņiem nodarbības notiek 2 - 3 reizes nedēļā, grafikā noteiktajos laikos. 

2. Skolēnu brīvlaikos strādājam pēc brīvlaika grafika.

3. Nodarbību veidi ir: balets, laikmetīgā deja, jazz deja, hip hop, improvizācija, joga, body art, breiks u.c. 

4. Katrai grupai ir savs nodarbību grafiks un ne visas augstāk minētās nodarbības tiek ietvertas grupas nodarbību grafikā. Nodarbību sarežģītība veidojas no tā, kurā grupā audzēknis dejo, cik gadus jau apmeklē deju studijas “Benefice” nodarbības un kādi pasākumi ir paredzēti.

5. Audzēknis nevar izvēlēties nodarbību veidus. Nonākot kādā no grupām, audzēknis apmeklē visas konkrētās grupas nodarbības.

 

6. Iepazīties ar nodarbību grafiku iespējams administratora telpā - pie sienas, kā arī Dropbox attiecīgās grupas glabātuvē. 

 

7. Nodarbību grafikā ir iespējamas izmaiņas, kā arī papildus nodarbības vai uzstāšanās. Izmaiņu info tiek regulāri sūtīts uz audzēkņa Whatsapp grupu (skolas vecuma dejotāji), dejotāju vecāku grupu, pēc lūguma var pievienot arī tēti.

 

8. Audzēkni no vienas grupas uz otru pārceļ grupas skolotāja un vadītāja, kura novērtē audzēkņa gatavību pāriet citā grupā.

 

9. Ja audzēknis pārtrauc dejošanu pavasarī un plāno atsākt dejot rudenī, izstājoties no deju studijas, audzēknim atgriežoties, viņš netiek uzņemts pamatkursā/premiumkursā, bet tiek pievienots iesācēju grupai.

 

Obligātās un ieteicošās aktivitātes:

1. Obligātie koncerti sezonā 1-2 reizes, atskaites koncerts vecākiem un/vai mācību gada noslēguma koncerts, maija mēneša beigās vai jūnija mēneša sākumā.

 

2. Pilsētas svētku gājiens maija mēneša beigās.

 

3. Latvijas, Eiropas un citu valstu deju čempionāti (par katru konkursu laicīgi tiek brīdināti vecāki un grupa nolemj piedalīties vai nē).

 

4. Piedalīšanās vasaras deju nometnē jeb treniņnometnē.

 

Audzēkņa, viņa vecāku/aizbildņa pienākumi:

1. Vienmēr laikā ierasties uz nodarbībām.

2. Godprātīgi pildīt pasniedzēja norādījumus.

3. Patvaļīgi nepamest nodarbību vietu.

 

4. Labprātīgi iegādāties nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi audzēknim (attiecīgajā iestādē), īpaši atrunājot līgumā par sporta un dejas traumām.

 

5. Vienmēr laicīgi nomaksāt biedru maksu, nodarbību maksu un ievērot maksāšanas kārtību (skatīt - maksāšanas noteikumi). Par maksājumu samaksas dienu tiek uzskatīta šo maksājumu saņemšana norādītajā bankas kontā.

 

6. Aizpildīt pieteikuma dokumentus norādītajā kārtībā (skatīt – iestāšanās kārtību).

 

7. Pamatojoties uz Civillikuma 177.pantu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.6 pantu, ievērot noteikumu, ka audzēknis, kurš jaunāks par 7 gadiem, vecākiem (vai personām, kuras sasniegušas 13 g.v.) pašiem jāpavada līdz nodarbību/notikumu vietai, tāpat arī jāsagaida pēc nodarbībām/ notikumiem, izņemot gadījumus, kad audzēkni ārpus nodarbību vietas aicina vai atved skolotājs. Šajā gadījumā, audzēknis uz nodarbības telpu dodas skolotāja pavadībā. Līdz brīdim, kamēr audzēknis, kurš ir jaunāks par 7 gadiem, neatrodas kopā ar skolotāju, atbildību par audzēkni un viņa darbībām uzņemas vecāks vai aizbildnis.

 

8. Iepazīties ar dokumentiem – informācija par izbraukumiem/konkursiem, informācija par koncertiem, informācija par tērpiem(skatīt – iestāšanās kārtība mājas lapā).

 

9. Deju skolas telpās ievērot tīrību, kārtību un ugunsdrošību, kā arī nesmēķēt, nelietot un neienest telpās alkoholiskos, enerģijas dzērienus un narkotiskās vai apreibinošās vielas.

 

10. Lietot maiņas apavus deju studijas telpās, gan dejotājiem, gan apmeklētājiem.

 

11. Ievērot personisko higiēnu (duša, dezodorants (atbilstoši vecumam), tīrs treniņtērps, maiņas zeķes), pastiprināti sekot līdzi kāju un padušu higiēnas ievērošanai.

 

12. Būt atbildīgam un informēt ar ārsta izziņu par sava veselības stāvokļa atbilstību paredzamajai slodzei.

 

13. Atzīmēties sarakstā pie skolotāja, ja ir nokavēta nodarbība. Pretējā gadījumā nodarbība tiks uzskatīta par neapmeklētu.

 

14. Izslēgt skaņu un vibrozvanu mobilajam tālrunim gan garderobēs, gan deju zālē, un nelietot tālruni nodarbību laikā.

 

15. Segt visus materiālos zaudējumus, kas deju centra inventāram radušies tīšas vai netīšas darbības rezultātā.

 

16. Sekot līdzi personiskajām mantām nodarbību laikā un brīvajā laikā, ko audzēknis pavada deju skolā, kā arī citās ēkās, kurās atrodamies izbraukumu laikā. Deju skolā, biedrības BENEFITLV, SIA BENEFITPRO vadība neatbild par deju skolā un/vai izbraukuma pasākumos nozaudētām un atstātām mantām.

 

17. Uz katru nodarbību nepieciešams katram audzēknim ņemt līdzi savu, tīra ūdens pudeli (vēlams ne lielāku par pus litru), no kuras dzert ūdeni nodarbību laikā. Pirms nodarbības uzpildīt SAVU ūdens pudeli un kopā ar vērtīgajām lietām (maki un telefoni) to ņemt līdz uz nodarbību. 

 

18. Katrā zālē ir dzeramā ūdens aparāts, tāpēc lūdzu nenest zālē krāsainus dzērienus, kuri reizēm izlīst un kļūst lipīgi. Nelietot gāzētus dzērienus – „Coca-cola”, „Sprite”, „Fanta”, „Fantastika” un citus neveselīgus dzērienus, kā arī nelietot čipsus uzturā.

 

19. Vecākiem izbraukumos, konkursos un koncertos ir pašiem jāzvana un jāinteresējas par atgriešanās laiku, un, ja tomēr šajos pasākumos ir izmaiņas un skolotāja zvana – būt tik saprotošiem un atzvanīt uz skolotājas telefonu.

 

20. Audzēkņa vecākam/aizbildnim jāinformē grupas skolotājs un/vai deju studijas vadītāja, ja audzēknim ir kādas veselības problēmas (alerģijas, astma, sirds slimības utt., vai bijušas traumas). 

 

21. Ziņojumus, kas neattiecas uz visu grupu nelikt kopīgajā whatsapp čatā. 

 

22. Nekavējoties ziņot par sava e-pasta maiņu; e-pasta adreses maiņas gadījumā, vecākam nav tiesību iebilst par rēķinu vai kādas citas svarīgas informācijas nesaņemšanu.

 

23. Uz nodarbību ierasties atbilstošā nodarbību apģērbā un apavos, ievērojot arī matu savākšanas kultūru (skatīt – nodarbību apģērba noteikumos).

 

Profesionālās ievirzes deju skolas “Benefice” tiesības:

  1. Profesionālās ievirzes deju skolas “Benefice” tiesības ir iesaistīt vecākus atbildībai par audzēkņu iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

  2. Papildus deju skolas nodarbībām, sestdienās, svētdienās, organizēt audzēkņu piedalīšanos dažādos pasākumos, programmas rezultatīvākai apguvei, iepriekš informējot par to vecākus.

  3. Izslēgt no deju skolas par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, iepriekš informējot par to audzēkņa vecākus.

  4. Izslēgt no deju skolas par maksāšanas noteikumu neievērošanu, iepriekš informējot par to audzēkņa vecākus.

  5. Atbilstoši Latvijas Republikas Darba likumu kodeksā noteiktai kārtībai, pieprasīt audzēkņa vecākiem novērst materiālos zaudējumus, kas deju skolai nodarīti audzēkņa vainas dēļ.

  6. Skolotājs neatbild par nodarbībās, izbraukumos, pasākumos nozaudētām mantām, kā arī par traumām, kas radušās nodarbību, izbraukumu un pasākumu laikā.

 

 

  Deju skolas telpas aprīkotas ar:

1. Pirmo vienkāršo medicīnisko palīdzību – pretsāpju zāles, plāksteri, saites, sasitumu aerosoli, smēres (atbilstoši plānotajām finansēm).

 

 

Sakarā ar pasaulē notiekošajām pārmaiņām, profesionālās ievirzes deju skola “Benefice” nevar garantēt un nodrošināt, ka deju skola turpina strādāt visu mācību gadu pēc sezonas sākumā sūtītā grafika. Pakļaujamies valstī noteiktām normām/noteikumiem un ievērojam mūsu pašvaldības noteikumus ārkārtas situācijās. Būsim gatavi reaģēt un atbilstoši noteikumiem, nodrošināt nodarbības attālināti vai atbilstoši mūsu iespējām. Ārkārtas situācijas gadījumā, tiks izvērtēts cik daudz deju studija turpina strādāt un kurš skolotājs turpina nodrošināt dejotāju ar materiālu. No tā ir atkarīgs par kādu turpmāko maksu būs vienošanās.

 

 

 

Ar parakstu kopīgajā iestāšanās dokumentā Jūs apliecināt, ka tiks ievēroti šeit augstāk minētie noteikumi.

bottom of page