top of page
Драматический танец

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

Anchor 1

Izstrādāti saskaņā ar Izglītības likuma 54. un 55. pantu

 2009. gada 24.novembra MK noteikumiem Nr.1338

Kārtība kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības

iestādēs un to organizētajos pasākumos 3.5. pantu

 

 

1. Audzēkņu uzvedības noteikumi izglītības iestādē, tās teritorijā un izglītības iestādes organizētajos pasākumos

1.1.      Ierašanās deju skolā

 • Deju skolā audzēkņi ierodas vismaz 10 minūtes pirms nodarbības.

 • Kavēšanās gadījumā, audzēkņi pievienojas nodarbībai, netraucējot pārējās grupas un pedagoga darbu.

 • Nodarbības nedrīkst atstāt pirms tās beigām. Ja ir nepieciešamība doties prom agrāk, noteikti par to iepriekš laicīgi jāinformē pedagogs.

1.2.      Apmeklējums

 • Regulārs deju skolas apmeklējums nodrošina sekmīgu profesionālās izglītības programmu “Deja - Laikmetīgā deja” un interešu izglītības ievirzi.

 • Nodarbību apmeklējums ir obligāts visiem audzēkņiem, kuri uzņemti deju skolā.

 • Nodarbības drīkst kavēt tikai tad, ja audzēknis slimo, par slimošanu jāuzrāda ārsta zīmi. Par nodarbību kavējumu audzēkņa vecāki paziņo, rakstot Whatsapp uz administratora telefona numuru, turpmāk žurnālā ierakstīts  “a” attaisnota nodarbība, “s” slimības vai  “n” kavēta - neattaisnota nodarbība.

 • Audzēkņiem nodarbības notiek 2 - 3 reizes nedēļā, grafikā noteiktajos laikos.

 • Iepazīties ar nodarbību grafiku iespējams skolas telpās - pie sienas, mājas lapā (standarta grafiks bez izmaiņām), Whatsapp grupās.

 • Nodarbību grafikā ir iespējamas izmaiņas, kā arī papildus nodarbības vai uzstāšanās. Izmaiņu info tiek regulāri sūtīts uz audzēkņa Whatsapp grupu (skolas vecuma dejotājiem), audzēkņu vecāku grupu, pēc lūguma var pievienot arī citu audzēkņa atbildīgo.

 • Audzēknis nevar izvēlēties nodarbību veidus. Nonākot kādā no kursiem, audzēknis apmeklē visas konkrētās grupas nodarbības.

1.3.      Veselība

 • Ienākot deju skolas telpās, āra apavus un virsdrēbes atstāt garderobē.

 • Audzēknim jābūt atbildīgam un jāinformē deju skola ar ārsta izziņu par sava veselības stāvokļa atbilstību paredzamajai slodzei.

 • Sliktas pašsajūtas gadījumā, nekavējoties jāinformē pedagogs, kurš izvērtē, vai audzēknis var piedalīties nodarbībā. Ļoti sliktas pašsajūtas gadījumā skolotāja pienākums nekavējoties informēt vecākus.

 • Deju skolas audzēkņi ievēro personīgo higiēnu – mazgā rokas, valkā tīru apģērbu.

 • Audzēkņa vecākam/aizbildnim jāinformē grupas skolotājs un/vai deju skolas direktore, ja audzēknim ir kādas veselības problēmas (alerģijas, astma, sirds slimības utt., vai bijušas traumas).

1.4.      Ēdiens

 • Aizliegts ienest deju skolas telpās jebkādus saldinātus dzērienus, saldumus (šokolādes, konfektes,

saldie sieriņi, smalkmaizītes, cepumi u.c.), košļājamās gumijas, ātrās ēdināšanas produkciju.

 • Izņēmums ir dzimšanas dienas, kad cienastam drīkst atnest konfektes vai augļus, kuras piedāvā grupas biedriem nodarbības sākumā.

1.5.      Apģērbs

 • Ikdienas nodarbībās jāvelk deju skolas noteiktais treniņtērps.

 • Matiem jābūt savāktiem, nedrīkst būt izlaisti.

 • Hip hop nodarbību laikā deju zālē drīkst ienākt tikai ar maiņas apaviem.

 • Katrā apģērbā ir jāieraksta audzēkņa ID numurs (to piešķir iestājoties skolā).

1.6.      Personīgās lietas

 • Audzēkņi paši ir atbildīgi par visām personīgajām lietām, ko atnes uz deju skolu. Deju skolas telpas netiek apsargātas. Deju skola, SIA BENEFITPRO vadība neatbild par deju skolas un/vai izbraukuma pasākumos nozaudētām un atstātām mantām.

 • Obligāts noteikums – telefonu un maku, savas nodarbības laikā, ienest deju zālē un novietot tam paredzētā vietā. Telefonam izslēgt skaņu un nelietot to nodarbību laikā.

 • Ja līdzi paņemtās personīgās lietas traucē mācību procesā, deju pedagogam ir tiesības tās atņemt līdz nodarbības beigām.

 • Audzēkņi nedrīkst nest uz skolu alkoholu, cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas,  gāzes baloniņus, gāzes pistoles, šaujamieročus un aukstos ieročus, kā arī sērkociņus un šķiltavas.

 

2. Mācību periods un brīvdienas

 • Mācību periods deju skolā tiek noteikts no 2023.gada 1.septembris līdz 2024.gada 31. jūnijam.

 • Deju skolā ir noteiktas brīvdienas ar tām pielāgotu grafiku. Audzēkņi un vecāki par to tiek savlaicīgi informēti.

 • Skolēnu brīvlaikos strādājam pēc brīvlaika grafika.

 • Audzēkņiem jūlijā un augustā būs pieejami dažādi treniņi, viesskolotāju nodarbības, nometne, tikšanās ar jaunajām grupām, kā arī atpūta.

 

3. Drošība

3.1.      Ārkārtas situācijas

 • Ugunsgrēka, avārijas vai citas bīstamas situācijas gadījumā nekavējoties atstāt deju skolas telpas un paziņot pa tālruni 112 .

 • Atskanot trauksmes signālam pamest deju skolas telpas un pulcēties pagalmā.

 • Nedarbināt patvaļīgi gaisa kondicionierus un sildošās ierīces. Patvaļīgi neaiztikt elektroinstalācijas.

 • Par ugunsdrošību un elektrodrošību audzēkņus informē direktore gada sākumā, grupu nodarbību laikā. Par šo noteikumu pārrunāšanas un ievērošanas faktu audzēkņi parakstās iekšējās kārtības žurnālā.

 • Evakuācijas plāns atrodas priekštelpā pie ieejas. Uzgaidāmajā telpā pie administratora galda atrodas telefona numurs, uz kuru jāzvana ugunsgrēka gadījumā, kā arī policijas un ātrās palīdzības telefona numuri.

 • Ja skolas telpās ienāk kāds svešs cilvēks, tad audzēkņiem nav ar viņu jārunā, bet jāziņo pedagogam par sveša cilvēka klātbūtni.

3.2.      Uzvedība

 • Deju skolas audzēkņu pienākums ir respektēt un cienīt vienam otru, netraucēt citus audzēkņus un pedagogus nodarbību laikā, godprātīgi pildīt pedagoga norādījumus un patvaļīgi nepamest nodarbību vietu.

 • Ja audzēknis kaitē ar savu uzvedību sev, citiem vai apkārtējai videi, un mācīšanās process ir traucēts, tiek ziņots vecākiem. Deju skolas vadība ar vecākiem veic pārrunas.

 • Ja audzēknis neievēro iepriekš minēto, viņš tiek atstādināts no sastāva, kurš piedalās dažāda veida pasākumos un koncertos, kā arī saņem rakstisku brīdinājumu.

 • Ja uzvedības problēmas atkārtojas, audzēknis tiek atskaitīts no deju skolas bez brīdinājuma par 3.2. punkta neievērošanu.

3.3.      Draudi veselībai

 • Ja audzēknim deju skolā kāds dara pāri - aizskar, aizvaino vai liek justies slikti, tad viņam nekavējoties par to jāziņo deju pedagogam.

 • Ja audzēknis redz, ka viņa grupas biedrs ir ieradies skolā ar zilumiem, savainojumiem vai kādām citām traumām, tad viņam par to uzreiz jāsaka pedagogam. Pedagogs novērtē savainojumus un izrunā par tiem ar audzēkni. Nepieciešamības gadījumā pedagogs var vērsties policijā vai Bērnu tiesību aizsardzības birojā.

3.4.      Drošība skolas teritorijā

 • Deju skola par audzēkņu drošību atbild deju skolas telpās, nodarbību laikā par audzēkņu drošību atbild pedagogs. Pēc nodarbībām audzēkņiem jāpaliek skolas telpās un jāsagaida vecāki vai pavadošie pieaugušie. Uz ielas audzēkņi doties vieni paši nedrīkst, par audzēkņu drošību ārpus deju skolas telpām atbild vecāki. Dodoties kādā ekskursijā vai pārgājienā ārpus skolas teritorijas, audzēkņiem jāuzklausa un jāievēro drošības instrukcijas no pedagoga, kurš pavada skolas audzēkņus.

3.5.      Drošība skolas pasākumos

 • Skolas pasākumos (ballītēs, koncertos, papildu treniņos, meistarklasēs u.c.) deju skolas audzēkņiem jāievēro visi tie paši iekšējās kārtības un drošības noteikumi, kurus ievēro un izpilda ikdienas nodarbību laikā.

 

4.         Atbildība

 • Visiem deju skolas audzēkņiem ir pienākums ievērot Iekšējās kārtības noteikumus.

 • Neievērošanas gadījumā deju skolas vadība var lemt par audzēkņa atskaitīšanu no deju skolas.

 • Mācību maksas noteikumu neievērošanas gadījumā deju skolas vadība var lemt par audzēkņa atskaitīšanu no deju skolas.

 • Pamatojoties uz Civillikuma 177.pantu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.6 pantu, ievērot noteikumu, ka audzēknis, kurš jaunāks par 7 gadiem, vecākiem (vai personām, kuras sasniegušas 13 g.v) pašiem jāpavada līdz nodarbību/notikumu vietai, tāpat arī jāsagaida pēc nodarbībām/ notikumiem, izņemot gadījumus, kad audzēkni ārpus nodarbību vietas aicina vai atved skolotājs. Šajā gadījumā, audzēknis uz nodarbības telpu dodas skolotāja pavadībā. Līdz brīdim, kamēr audzēknis, kurš ir jaunāks par 7 gadiem, neatrodas kopā ar skolotāju, atbildību par audzēkni un viņa darbībām uzņemas vecāks.

 • Segt visus materiālos zaudējumus, kas deju skolas inventāram radušies tīšas vai netīšas darbības rezultātā.

 • Nekavējoties ziņot par sava e-pasta maiņu; e-pasta adreses maiņas gadījumā, vecākam nav tiesību iebilst par rēķinu vai kādas citas svarīgas informācijas nesaņemšanu.

 • Labprātīgi iegādāties nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi audzēknim (attiecīgajā iestādē), īpaši atrunājot līgumā par sporta un dejas traumām.

 

 

 

5. Izbraukumu pasākumu apmeklēšanas kārtība

 

 • Pirms pasākumu apmeklējuma izbraukumos (sacensības, konkursi, festivāli, koncertbraucieni) grupas vadītājs papildus pārrunā un atgādina par kārtības noteikumiem izbraukumu pasākumos.

 • Dodoties izbraukumā ar kopīgu transportu, jāievēro, ka autobusā jāsēž, nedrīkst staigāt un sliktas pašsajūtas gadījumā jāziņo grupas vadītājiem, jāievēro ceļu satiksmes noteikumi transporta pieturvietās.

 • Bez grupas vadītāja ziņas nedrīkst pamest grupas atrašanās vietu: (pasākuma norises vietu, viesnīcu, autobusu, veikalu).

 • Ārzemju braucieniem nepieciešams līdzi personas apliecinošs dokuments - pase vai ID un EVAK karte.

 • Izbraukuma pasākumos ir svarīgi nodrošināties ar saziņas ierīcēm: mobilais telefons ar saziņai pieejamu pieslēgumu, lādētājs, saziņai nepieciešamā programma (WhatsApp).

 • Atrodoties viesnīcās jāievēro šīs iekšējās kārtības normas un jārespektē citu cilvēku tiesības uz atpūtu un netraucētu naktsmieru.

 • Pasākumā jāatbalsta gan savas deju skolas pārstāvjus, gan savas valsts dalībniekus.

 • Ierodoties pēc izbraukuma pasākuma vakarā pēc pulksten 21,00 vai naktī, audzēkņi tiek izlaisti tikai pie deju skolas un sagaidot vecākus un dodoties mājās jāpaziņo par to grupas vadītājam.

 • Par izbraukumu noteikumu ievērošanas faktu audzēkņi parakstās iekšējās kārtības žurnālā.

 

 

 

 

Ar parakstu iekšējās kārtības žurnālā, Jūs apliecināt, ka tiks ievēroti iekšējās kārtības noteikumi.

bottom of page